•                                   Перспективний план

      Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

                 Сарненської районної державної адміністрації

                                    Рівненської області

                                         на 2016-2021 рр.

 •  

Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою

І етап:  теоретичний  (серпень 2016 року – червень 2017 року)

Мета: моделювання та конструювання механізмів реалізації компетентнісного підходу до освітнього процесу всіх учасників навчально-виховного процесу.

Завдання етапу:

 • Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково-методичної роботи.
 • Виявлення науково-методичної проблеми школи, обґрунтування її актуальності.
 • Комплексна діагностика розумового та особистісного розвитку вчителів та учнів.
 • Вивчення проблеми, ознайомлення з  етапами роботи щодо її реалізації.
 • Підбір та опрацювання відповідної педагогічної літератури.
 • Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного вчителя.

Зміст роботи:

 • Створення умов для  впровадження ефективних технологій розвитку й самореалізації особистості учня і вчителя.
 • Пошук, розвиток і стимулювання позитивної внутрішньої мотивації інтегрованих  суб’єктів взаємодії навчально-виховного процесу, провідної ідеї підвищення ефективності навчально-виховного процесу, якості освіти школярів.
 • Розробка технології формування ключових компетентностей.
 • Розробка критеріїв та показників професійної компетентності вчителів різних предметних профілів.
 • Розробка планів самоосвіти вчителів за програмою.
 • Аналіз літератури з проблеми формування професійної компетентності вчителів.
 • Аналіз досвіду впровадження проблеми.
 • Розробка еталонних моделей компетентного випускника школи та професійно компетентного вчителя.
 • Психолого-педагогічна підтримка процесу впровадження науково-методичної проблеми.

Форми і методи роботи:

 • Засідання методичної  ради з проблеми, педагогічна рада, педагогічні читання,  постійно діючий  психолого- педагогічний семінар, постійно- діючий  теоретико-практичний семінар,  випуск методичних бюлетенів, майстер-клас, засідання ШМО, складання переліку науково-методичної літератури з проблеми, складання і аналіз діагностичних карт.

Очікувані результати:

 • психологічна готовність колективу школи до реалізації проблеми;
 • сформованість уявлень про зміст і структуру професійної компетентності вчителів;
 • теоретичне вивчення педагогами даної проблеми;
 • підвищення результативності освіти, навчання, виховання та розвитку учнів.

ІІ етап: практичний (серпень 2017 року – червень 2020 року)

Мета: апробація й упровадження науково-методичної проблеми, розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників

 Завдання етапу:

 • Втілення проблеми в практику роботи педагогічного колективу.
 • Впровадження нових моделей уроків, заснованих на інноваційних технологіях.
 • Підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
 • Вдосконалення системи роботи вчителів.
 • Підвищення рівня сформованості в учнів ключових компетентностей.

Зміст роботи:

 • Перехід від стратегії формування до стратегії розвитку життєвих компетентностей у процесі використання передових технологій.
 • Забезпечення сучасної освітньої підготовки, розвиток інтелектуального, творчого потенціалу учня і вчителя, вибір, аналіз, експериментальна перевірка нових методів роботи з педагогічними кадрами.
 • Самоаналіз кожним суб’єктом освітнього процесу відповідності власної компетентності моделям та еталонам ключових компетентностей; вивчення  складних науково-методичних питань упровадження компетентнісного підходу в освітянській  діяльності, розробка рекомендацій щодо їх розв’язання.
 • Проведення творчих звітів ШМО.
 • Обмін досвідом роботи ШМО  щодо альтернативних шляхів розвитку ключових освітніх компетентностей учнів та професійної компетентності вчителя. 
 • Науково-методична корекція впровадження компетентнісного підходу.

Форми і методи роботи:

Засідання методичної ради з проблеми, педагогічні читання, методичний ринг, семінар-практикум, методична панорама, консультативний пункт, круглий стіл,  майстер-клас, методична декада, методична виставка,засідання ШМО, випуск методичних бюлетенів.

Очікувані результати:

 • реалізація науково-методичної проблеми в практиці роботи всіх лаок методичної структури школи;
 • удосконалення навчально – виховного процесу,
 • поширення досвіду роботи;
 • позитивна динаміка навчальних досягнень учнів як результат співпраці педагогів та учнів;
 • динамічне впровадження інноваційних технологій у навчально – виховний процес.

ІІІ етап:  узагальнюючий (серпень 2020 року – червень 2021 року)

      Мета: вивчити й узагальнити результати впровадження науково-методичної  

      проблеми.

      Завдання етапу:

 • систематизація, узагальнення, аналіз отриманих даних, вироблення практичних рекомендацій з проблеми;
 • підбиття підсумків роботи;
 • впровадження досвіду в практику роботи;
 •                                    Програма розвитку

       Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

              Сарненської районної державної адміністрації

                                    Рівненської області

                                         на 2016-2021рр 

      Програма розвитку Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

 • Річний план

      Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

 •   Річний план

 •