СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Костянтинівської ЗОШ

Сарненської районної ради Рівненської області

(Згідно Закону України  «Про освіту» від    5 вересня 2017 року № 2145-VIII)

 

І. Рівні освіти в Костянтинівській ЗОШ І-ІІ ст.

1. Початкова освіта, яка відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікації.

2. Базова середня освіта, яка відповідає другому рівню Національної рамки кваліфікації.

ІІ. Повна загальна середня освіта має три рівні освіти

1.      Початкова освіта тривалістю чотири роки (за програмою 12 річної школи з 01.09.2018 р.).

2.      Базова середня освіта тривалістю п’ять років (за програмою 12 річної школи з 01.09.2022 р.).

ІІІ. Управління закладом освіти в межах своїх повноважень, визначених  діючим законодавством та Статутом школи здійснюють

1.      Засновник – Сарненська районна рада Рівненської області.

2.      Керівник закладу.

3.      Колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада Костянтинівської ЗОШ І-ІІ ст.

4.      Колегіальний орган громадського самоврядування – загальні збори Костянтинівської ЗОШ І-ІІ ст.

5.      Інші органи: рада школи, збори  трудового колективу, батьківський комітет школи, батьківські комітети класів, органи учнівського самоврядування.

 

Управління закладом освіти та громадське самоврядування закладу освіти

        1. Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», цим Статутом та трудовим договором. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

       2. Керівник закладу освіти призначається та звільняється з посади рішенням засновника або уповноваженого ним органу. Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженим Рівненською міською радою. Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

           3. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

Ø організовує діяльність закладу освіти;

Ø вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

Ø призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні обов’язки;

Ø забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

Ø забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

Ø забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

Ø забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;

Ø сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

Ø сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

Ø здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом та/або передбачені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

        4. Директор закладу освіти є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

      5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

      6. Педагогічна рада закладу освіти:

Ø планує роботу закладу;

Ø схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінюєрезультативність її (їх) виконання;

Ø формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

Ø розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

Ø приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

Ø обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розприділяє виділені на це кошти;

Ø розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

Ø ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

Ø розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

Ø має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

Ø розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та/або цим Статутом до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівника закладу.

      7. У закладі освіти можуть створюватися та діяти органи самоврядування:

Ø органи самоврядування працівників закладу освіти;

Ø органи самоврядування здобувачів освіти;

Ø органи батьківського самоврядування;

Ø інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

       8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що скликаються не менш як один раз на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

Ø працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;

Ø батьків - класними батьківськими зборами.

Ø заслуховують звіт керівника закладу освіти;

Ø розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

Ø затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти;

Ø приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших працівників закладу освіти.

 30.08.2019   відбулося    спільне засідання педагогічної ради та ради школи, на якому було підведено підсумки роботи школи  за 2018-2019 навчальний рік та визначено завдання на 2019-2020 навчальний рік, схвалено План роботи школи на 2019-2020 навчальний рік, ознайомлено присутніх зі змістом основних розділів Освітньої програми школи на 2019-2020 навчальний рік: «Призначення школи та засіб його реалізації», «Цілі та задачі освітнього процесу. Очікувані результати навчання здобувачів освіти», «Навчальний план», «Особливості організації освітнього процесу» (режим роботи, мережа класів, поділ класів на групи при вивченні окремих предметів ), «Показники реалізації освітньої програми», «Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу». Інформовано про розподіл, облік та оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів варіативної складової навчального плану. Погоджено мережу класів на 2019-2020 навчальний рік.

 

                                                                                                   

 

31.10.2019 відбулося засідання педагогічної ради, під час якого було розглянуто питання щодо впливу виховної роботи на формування конкурентно спроможної особистості та обговорено порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.       

                                                             

 

08.01.2020  відбулося засідання педагогічної ради школи, під час якого було:

-  проаналізовано стан впровадження ІКТ в освітній процес;

- обговорено  принципи академічної доброчесності в освітній процес під час перегляду матеріалів онлайн-курсу «Академічна доброчесність»,  основні розділи та зміст Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Костянтинівської ЗОШ І-ІІ ступенів;

- ознайомлено присутніх з умовами проведення сертифікації вчителів початкової школи у поточному навчальному році, з методикою експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації, організовано перегляд презентації «Чому не потрібно боятися сертифікації», підготовленою Державною службою якості  освіти України;

- ознайомлено присутніх з основними складовими Внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі - ВСЗЯО), визначеними в частині 3 ст.41 Закону України «Про освіту», з вимогами та критеріями інституційного аудиту оцінювання якості освітньої діяльності, управлінських процесів у закладі, освітнього середовища, якості педагогічної діяльності, системи оцінювання навчальних досягнень учнів під час перегляду методичних рекомендацій до побудови ВСЗЯО у ЗЗСО, підготовленими Державною службою якості освіти. Зазначено, що для вивчення та оцінки якості освітньої діяльності, отримання інформації про реальний стан справ необхідно розробити ВСЗЯО з урахуванням особливостей закладу – типу, рівня освіти, умов діяльності, фінансування, місцезнаходження, освітньої програми, місії закладу із залученням до розбудови ВСЗЯО всіх учасників освітнього процесу.  Прийнято рішення про створення робочої групи для визначення розділів, цілей, вимог ВСЗЯО, методів збору інформації, правил і процедур забезпечення функціонування системи, із врахуванням методичних рекомендацій, розроблених Державною службою якості освіти;

- обговорено питання щодо визначення місії закладу, яка визначає відносини закладу із зовнішнім середовищем, об’єднує зусилля співробітників і впливає на формування окремих елементів організаційної культури закладу; є визначальною при формуванні конкретних освітніх цілей закладу, структури навчального плану, вибору освітніх технологій, дає можливість зовнішньому оточенню отримати уявлення про заклад.

- визначено термін додаткових канікул для учнів 1-их класів: з 03.02.2020 по 09.02.2020.