Умови доступності навчання дітей з особливими освітніми потребами

 У навчальному закладі створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі й дітей з інвалідністю, забезпечення їх безперешкодним доступом до всіх приміщень школи, а саме:

  • приміщення школи одноповерхове;
  • при вході відсутній поріг зі східцями.;
  • облаштовані внутрішні вбиральні;
  • безпечний доступ до бібліотеки, класних кімнат, їдальні;
  • виконано поточний ремонт класних кімнат;
  • забеспечено дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо освітлення, опалення, вологого прибирання.

Навчальні меблі класних кімнат відповідають віковим та морфофункціональним особливостям дітей, враховується специфіка освітнього процесу.

Шкільна та пришкільна території підтримуються в належному стані.

Територія, будівлі, приміщення належно художньо-естетично оформлені.

Заклад  не повністю забезпечений необхідними навчальними площами.

 Організація навчання  дітей з особливими освітніми потребами. Для кожного учня складено індивідуальний навчальний план  у відповідності до вимог Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом МОН України від 25.06.2018 № 693,  Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими потребами, затвердженої наказом МОН України від 12.06.2018 № 627 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 26.07.2018 № 815) з урахуванням особливостей їх псизофізичного розвитку. Навчальний план включає години корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти і реалізується через курси «Розвиток мовлення», «Корекція розвитку», «Розвиток слухового сприймання та формування вимови».

 

ЗАКОН УКРАЇНИ   «ПРО ОСВІТУ»

від 05.09.2017 року №2145-VІІІ  набрав чинності  з 28.09.2017 року

Стаття 19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

2. Держава забезпечує підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти.

3. Особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку.

4. Для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.

5. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.

6. Навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, у закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти здійснюються за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі з урахуванням потреб дитини, визначених в індивідуальній програмі розвитку.

7. Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрахування таких осіб здійснюються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

8. Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України.

Стаття 20.  Інклюзивне навчання

1. Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

2. Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

3. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання.

4. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Психолого-педагогічні послуги – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) – це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

5. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

Психолого-педагогічний супровід – це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

6. Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.

7. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

НАКАЗ

30.08.2019                                с.Костянтинівка                                         № 58-о/д

 

Про створення класів  з інклюзивним 

навчанням та організацію в них

освітнього процесу  у 2019-2020 н.р.

 

  Відповідно до статей 19, 20 Закону України «Про освіту», постанови КМУ  від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у ЗНЗ» із змінами внесеними згідно постанови КМУ від 09.08.2017 № 588, листа МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 «Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2019-2020 н.р.», заяв батьків, висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, наданих комунальною установою «Сарненський інклюзивно- ресурсний центр» та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Створити у 2019-2020 навчальному році три класи з інклюзивним навчанням (списки дітей з особливими освітніми потребами  подаються у додатку до цього наказу):  2-Б, 3-Б, 4-Б.

2. Призначити асистентами вчителів з інклюзивного навчання:

  • у  4-Б класі – Васюк А.Ю.;
  • у 3-Б класі – Чиж В.Д.;
  • у 2-Б класі – Дуку В.Л.

3.Затвердити склад Команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у складі:

Примак І.В., заступник директора школи з навчально-виховної роботи;

Зелінська О.І., практичний психолог;

Шимко О.Р., вчитель початкових класів;

Ткач О.П., вчитель початкових класів;

Гамза Д.М., вчитель початкових класів;

Лобач С.В., матір Лобача І.С., учня 4-Б класу;

Олейніков Г.Г., батько Олейнікова Т.Г., учня 3-Б класу;

Білотіл Н.В., матір Білотіл А.О, учениці 2-Б класу.

Васюк А.Ю., асистент вчителя з інклюзивного навчання;

Чиж В.Д., асистент вчителя з інклюзивного навчання;

Дука В.Л., асистент вчителя інклюзивного навчання;

Басиста А.О., шкільна медична сестра.

4.Команді супроводу у своїй роботі керуватися Примірним положенням про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої  та дошкільної освіти, затвердженим наказом МОН України від 08.06.2018 № 609.

5. Асистентам вчителів з інклюзивного навчання  у 2019-2020 н. р.:

5.1.Забезпечити виконання посадових обов’язків асистента вчителя;

5.2.Забезпечити соціальний супровід дітей з особливими освітніми   потребами;

3.3.Скласти спільно з учителями початкових класів Шимко О.Р,  Гамзою Д.М., Ткач О.П., батьками дітей з особливими освітніми потребами, практичним психологом, заступником директора з навчально-виховної роботи індивідуальні програми розвитку (за потреби індивідуальний навчальний план) та забезпечити його виконання протягом навчального року;

3.4.У випадку, коли дитина навчається за індивідуальним навчальним планом, здійснювати відповідне календарне та поурочне планування.

4.Покласти відповідальність за збереження здоров’я учнів з ООП інклюзивних класів на асистентів учителів Васюк А.Ю., Чиж В.Д., Дуку В.Л., ., вчителів початкових класів Шимко О.Р., Ткач О.П., Гамзу Д.М.

5.Вчителям початкових класів Ткач О.П., Шимко О.Р., Гамзі Д.М., вчителям-предметникам, які викладають у класах з інклюзивним  навчанням, забезпечити особистісно орієнтований підхід до організації освітнього процесу, враховуючи особливі освітні потреби учнів.

6.Для проведення корекційно-розвиткових занять надати години заступнику директора школи з НВР Примак І.В., корекційному педагогу, з 02.09.2019 у кількості 12 годин:

- 4-Б клас – 4;

-3-Б клас – 4;

-2-Б клас - 4 .

7.Здійснювати оцінювання  навчальних досягнень дітей з особливими потребами згідно з критеріями оцінювання  навчальних  досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

8.Залучати дитину з особливими освітніми потребами до позакласних та позашкільних заходів з урахуванням її інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я.

9.Практичному психологу Зелінській О.І. у 2019-2020 навчальному році:

9.1.Надавати систематичну консультативну допомогу вчителям початкових класів, учителям-предметникам, які викладають у класах з інклюзивним  навчанням, у створенні сприятливих умов адаптації учнів з ООП, психологічно комфортного перебування в учнівських колективах;

9.2.Вивчити стан адаптації учнів з ООП класів з інклюзивною формою навчання;

9.3.Здійснювати психолого-педагогічний супровід:

дітей, які мають особливості психофізичного розвитку, проводити індивідуальну роботу, сприяти успішній адаптації до навчання та перебування в учнівських колективах;