/Files/images/ohrana_truda/охорона.jpg

 

 • Нормативно-правова база

  /Files/images/ohrana_truda/1454923218_image00.jpg

   

  Закон України "Про охорону праці"

 • Положення про організацію роботи з охорони праці та

  безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

  в Костянтинівській ЗОШ І-ІІ ступенів

  I. Загальні положення

  1. Це Положення розроблено відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України "Про охорону праці" і поширюється на навчальний заклад.

  2. Це Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, а також обов'язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання, утримання і праці, запобігання травматизму.

  3. Навчальний заклад у своїй діяльності керуються нормативно-правовими актами з питань охорони праці, цим Положенням.

  4. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі покладається на  керівника.

  5. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів (далі - здобувачі освіти) та працівників навчального закладу проводяться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за N 231/10511 (із змінами) (далі - Типове положення), та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2006 року N 304, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за N 806/12680 (із змінами) (далі - Положення про навчання).

  6. Інструктажі з питань охорони праці із здобувачами освіти та працівниками навчального закладу проводяться відповідно до Типового положення. Інструктажі з питань безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо, проводяться відповідно до Положення про навчання.

  ІІ. Обов'язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

  1. Керівник навчального закладу:

  1) є відповідальним за створення безпечних умов освітнього процесу згідно із законодавством про охорону праці, цим Положенням, не дозволяє проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов;

  2) відповідно до Типового положення про службу охорони праці створює в навчальному закладі  службу охорони праці, безпеки життєдіяльності; призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальному закладі  та визначає їх функціональні обов'язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці;

  3) призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, спортзалі;

  4) затверджує посадові інструкції-працівників з обов'язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

  5) перед початком навчального року, а також періодично протягом навчального року оцінює технічний стан обладнання  навчальних приміщень закладів освіти;

  6) уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;

  7) укладає колективний договір, що містить розділ з охорони праці, безпеки життєдіяльності, та забезпечує його виконання;

  8)забезпечує виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності,  приписів органів державного нагляду за охороною праці;

  9) на засіданнях педагогічної ради, на нарадах осіб, відповідальних за стан охорони праці, безпеку життєдіяльності, організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності, видає накази, розпорядження з цих питань;

  10) організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед здобувачів освіти та працівників закладів освіти;

  11) організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів:

  з охорони праці - відповідно до Типового положення;

  з безпеки життєдіяльності - відповідно до цього Положення;

  12) організовує роботу щодо розроблення та періодичного перегляду один раз на 5 років:

  інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року N 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за N 226/2666 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30 березня 2017 року N 526) (далі - Положення про розробку інструкцій);

  інструкцій з безпеки під час проведення навчання для здобувачів освіти відповідно до цього Положення;

  13) сприяє проведенню дозиметричного контролю відповідно до нормативно-правових актів з обов'язковою реєстрацією в спеціальному журналі;

  14) забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та працівників закладів освіти відповідно до законодавства і цього Положення;

  15) сприяє виконанню організаційно-технічних заходів упровадження системи стандартів безпеки праці, проведенню атестації робочих місць за умовами праці;

  16) організовує проведення обов'язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників закладів освіти відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113 (із змінами), та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року N 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за N 639/6927 (із змінами);

  2. Заступник  директора:

  1) організовує і контролює виконання заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу; 

  2) забезпечує впровадження відповідних вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в освітній процес;

  3) здійснює контроль за безпечним використанням навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів тощо, що використовуються під час освітнього процесу, відповідно до типових переліків, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України;

  4) один раз на три роки організовує навчання і перевірку знань працівників закладу освіти з охорони праці, безпеки життєдіяльності, бере участь у складі комісії з перевірки знань;

  5) контролює проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності із здобувачами освіти, працівниками;

  6) забезпечує роботу щодо розроблення і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для працівників закладу освіти та інструкцій з безпеки під час проведення навчання для здобувачів освіти, при виконанні практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах;

  7) контролює дотримання працівниками закладу освіти посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці, безпеки життєдіяльності;

  8) бере участь у розробленні розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору.

  5. Завідувач кабінету:

  1) є відповідальним за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;

  2) відповідно до цього Положення розробляє і переглядає (один раз на 5 років) інструкції з безпеки під час проведення навчання в кабінетах, спортивній залі;

  3) дозволяє використання обладнання, встановленого в  кабінетах, що передбачено типовими переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України;

  4) контролює дотримання безпечних і нешкідливих умов проведення виробничої практики здобувачів освіти;

  5) проводить інструктажі з охорони праці під час навчально-виробничого процесу;

  6) проводить інструктажі з безпеки життєдіяльності або контролює їх проведення учителем;

  6. Учитель, класний керівник:

  6.1. є відповідальним за збереження життя і здоров'я здобувачів освіти під час освітнього процесу;

  6.2. забезпечує проведення освітнього процесу, що регламентується законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;

  6.3. організовує вивчення здобувачами освіти правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

  6.4. проводить інструктажі із здобувачами освіти:

  з охорони праці під час проведення трудового навчання і виробничої практики відповідно до Типового положення;

  з безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів:

  вступний на початку навчального року - з реєстрацією вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти в журналі обліку навчальних занять (додаток 1) на сторінці класного керівника;

  первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з реєстрацією в журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності (додаток 2);

  первинний інструктаж перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) - з реєстрацією в журналах обліку навчальних занять і виробничого навчання на сторінці предмета в рядку про зміст уроку, практичної роботи тощо;

  5) здійснює контроль за виконанням здобувачами освіти правил (інструкцій) з безпеки;

  6) проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед здобувачів освіти під час освітнього процесу;

  7) проводить профілактичну роботу серед здобувачів освіти щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, на об'єктах мережі торгівлі тощо);

  ІII. Організація роботи з охорони праці під час адміністративно-господарської діяльності в закладах освіти

  1. Заступник директора з господарської роботи:

  1) здійснює експлуатацію та догляд будівель, споруд і територій відповідно до законодавства з охорони праці;

  2) забезпечує дотримання вимог правил охорони праці під час експлуатації виробничого, енергетичного обладнання, машин, механізмів парових  котлів,  що працюють під тиском;

  3) проводить інструктажі з охорони праці, забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в адміністративно-господарських підрозділах;

  ІV. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності

  1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться із здобувачами освіти. Інструктажі містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

  Учні, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9 класу.

  2. Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до закладу освіти здобувача освіти проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службами охорони праці, безпеки життєдіяльності. Проводиться навчання з  класними керівниками, які в свою чергу інструктують здобувачів освіти перед початком навчального року. Програма вступного інструктажу розробляється в закладі освіти на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти (додаток 3). Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджуються наказом керівника закладу освіти.

  3. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

  4. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, спортзалі, перед початком канікул. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводять  вчителі, класні керівники.

  5. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі обліку навчальних занять в розділі про запис змісту уроку.

  6. Позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності із здобувачами освіти проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, що може призвести чи призвело до травм, зміни умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, трудового навчання, виробничої практики, професійної підготовки тощо), нещасних випадків.

  7. Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться із здобувачами освіти у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, проведення науково-дослідних робіт на навчально-дослідній ділянці тощо).

  8. Реєстрація первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності проводиться в журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності, що зберігається в кожному кабінеті, спортзалі.

   

  Додаток 1
  до Положення про організацію роботи з охорони праці

  та безпеки життєдіяльності учасників

  освітнього процесу в навчальному закладі

  Реєстрація вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності здобувачів

  освіти в журналі обліку навчальних занять

  N з/п

  Прізвище, ім'я, по батькові особи, яку інструктують

  Дата проведення інструктажу

  Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка проводила інструктаж

                   Підпис

  особи, яка проводила інструктаж

  особи*, яку інструктували

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  ____________
   Учні розписуються у журналі, починаючи з 9 класу.

   

  Додаток 2
  до Положення про організацію роботи з охорони

   праці та безпеки життєдіяльності учасників

  освітнього процесу в навчальному закладі

  ___________________________
  (навчальний заклад)

  Розпочато: ____________ 20__ р.

  Закінчено: ____________ 20__ р.

  Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів

  здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності

  _____________________________________________________________________________________
  (кабінет, спортзал)

  N з/п

  Прізвище, ім'я, по батькові особи, яку інструктують

  Дата проведення інструктажу

  Клас

  Назва інструктажу

  Прізвище, ім'я, по батькові, посада особи, яка проводила інструктаж

  Підпис особи, яка проводила інструктаж

  Підпис особи*, яку інструктували

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   Учні розписуються у журналі, починаючи з 9 класу.

   

  Додаток 3
  до Положення про організацію роботи з охорони

   праці та безпеки життєдіяльності учасників

  освітнього процесу в навчальному закладі

  ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
  питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти

  1. Загальні відомості про заклад освіти, його структуру (кабінети, спортзал). Види та джерела небезпеки у навчальних приміщеннях, на спортивних майданчиках, навчально-дослідних ділянках тощо.

  2. Загальні правила поведінки під час освітнього процесу. Обставини та причини найбільш характерних нещасних випадків, що сталися в закладах освіти.

  3. Вимоги пожежної безпеки в закладі освіти. Ознайомлення з Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України.

  4. Радіаційна безпека, дії у разі надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

  5. Цивільний захист, техногенна безпека природного і техногенного характеру.

  6. Безпека дорожнього руху. Поведінка на вулиці, ознайомлення з правилами дорожнього руху.

  7. Побутовий травматизм, попередження та дії у разі нещасних випадків у побуті.

  8. Домедична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій тощо.

   

   

   

 •  

 • Пожежна безпека

  /Files/images/ohrana_truda/fire_teaching.jpeg

   

  Наказ МОНУ від 15.08.2016 №974 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України"

 •  

  /Files/images/ohrana_truda/23118644.jpg/Files/images/ohrana_truda/63937395.jpg